Podmienky spracúvania osobných údajov

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Tieto podmienky upravujú spracovanie a ochranu osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Prevádzkovateľom je ZAZZA, s.r.o., IČO 47 336 871, so sídlom Petöfiho 4, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 28409/P, emailová adresa: info@zazza.sk, telefónne číslo: +421 222 200 170 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
3. Dotknutou osobou na účely týchto podmienok je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16. rok veku, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“).
4. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len „osobný údaj“).
5. Prevádzkovateľ, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, nie je povinný určiť zodpovednú osobu.

Článok II.
Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytli dotknuté osoby alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2. Prevádzkovateľ spracúva iné ako osobitné kategórie osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, identifikačné číslo, emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. Prevádzkovateľ ďalej môže spracúvať osobné údaje v rozsahu číslo účtu, podpis, IP adresa a súbory Cookies.

Článok III.
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú dotknutá osoba a prevádzkovateľ,
b) oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytovať dotknutej osobe priamy marketing (najmä zasielanie obchodných ponúk a newsletterov),
c) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (zasielanie obchodných ponúk, newsletterov, poskytovanie personalizovanej ponuky produktov), v prípade, že nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) vybavenie objednávky dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu a ani dodať tovar dotknutej osobe,
b) vykonávanie marketingových aktivít, najmä zasielanie obchodných ponúk a newsletterov a poskytovanie personalizovanej ponuky produktov na webovom sídle; na tento účel dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak dotknutá osoba súhlas neposkytne nebudú jej zasielané newslettery a nebude poskytovaná personalizovaná ponuka produktov.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Článok IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v zmysle zásady minimalizácie uchovávania:
a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaniu právnych nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu),
b) po dobu, kým dotknutá osoba uplatní svoje právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely vykonávania marketingových aktivít, pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V.
Príjemca osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
a) podieľajúce sa na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy (prepravné spoločnosti, bankové inštitúcie),
b) zabezpečujúce služby prevádzkovania webového sídla a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
c) zabezpečujúce marketingové služby (Google, Facebook),
d) zabezpečujúce vedenie účtovníctva,
e) ďalšie osoby ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností.
2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Článok VI.
Práva dotknutej osoby

1. Za podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba má:
a) právo na prístup ku svojím osobným údajom,
b) právo na opravu osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov,
h) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
2. Dotknutá osoba môže uplatniť práva uvedené v čl. VI. ods. 1 písm. a) až g) v listinnej podobe alebo elektronickej podobe u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť na uplatnenie práva podľa čl. VI. ods. 1 písm. a) až g).

Článok VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovanie prístupu do počítačových programov, bezpečné prístupové údaje oprávnených osôb, používanie antivírusových programov na počítačoch, zabezpečená počítačová sieť, uzamykateľné miestnosti a skrine.
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu potvrdzuje:
a) odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, alebo
b) zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojom webovom sídle a zároveň dotknutej osobe zašle novú verziu týchto podmienok na jej emailovú adresu.
3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.05.2019.